Regulamin korzystania z usługi operatora

Regulamin korzystania z usługi operatora

Art. 1
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako "Regulamin UO" określa zasady korzystania z Usługi Operatora określonej w "Regulaminie usługi SpeedAlarm".
 2. Wszystkie pojęcia stosowane w Regulaminie UO, należy rozumieć tak, jak zdefiniowane lub stosowane są w „Regulaminie usługi SpeedAlarm”, chyba że zostały odmiennie zdefiniowane w Regulaminie UO.
 3. Regulamin określa zasady realizacji przez Spółkę świadczenia dodatkowego związanego z Usługą Operatora, w ramach którego Użytkownik uzyskuje pełny, całodobowy dostęp do Usługi, w tym do wszystkich Informacji Drogowych.
 4. Akceptując Regulamin UO, Użytkownik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu usługi SpeedAlarm.
Art. 2
Użyte w Regulaminie UO określenia oznaczają:
 1. Abonent – osoba, która zawarła ze Spółką umowę świadczenia usług, posiadająca Konto Użytkownika, będąca jednocześnie związana odrębną umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem;
 2. Operator – operator telekomunikacyjny będący jednym z następujących podmiotów: Polkomtel S.A. (zwana dalej jako "Plus"), PTK Centertel Sp. z o.o. (zwana dalej jako "Orange"), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej jako "T-Mobile") lub P4 Sp. z o.o. (zwana dalej jako "Play");
 3. Okres Testowy – okres w którym Abonent otrzymuje bezpłatny dostęp do Usługi Operatora;
 4. Tryb Awaryjny – metoda pobrania płatności od Abonenta, na zasadach określonych w „Regulaminie opłaty awaryjnej SpeedAlarm”, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu UO.
Art. 3
 1. Usługa Operatora dostępna jest dla sieci następujących operatorów telekomunikacyjnych: Polkomtel S.A (zwany dalej "Plus"), PTK Centertel Sp. z o.o. (zwany dalej "Orange"), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwany dalej "T-Mobile") oraz P4 Sp. z o.o. (zwany dalej "Play").
 2. Usługa Operatora dostępna jest dla Abonentów posiadających Konto Użytkownika. Jeżeli Abonent nie posiada Konta Użytkownika, a aktywuje Usługę Operatora, wyraża tym samym zgodę na założenie Konta Użytkownika, skutkującą zawarciem odrębnej umowy określonej "Regulaminem usługi SpeedAlarm".
Art. 4
 1. Abonent aktywuje Usługę Operatora poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści START SALARM lub START SPEED na numer 60898 lub poprzez skorzystanie z odpowiednio oznaczonej funkcji w Aplikacji Użytkownika.
 2. Aktywacja Usługi Operatora jest bezpłatna.
 3. Z aktywacją Usługi Operatora może wiązać się koszt usługi telekomunikacyjnej polegającej na wysłaniu SMS-a aktywującego. W zależności od Operatora oraz aktualnego cennika usług Operatora – wysłanie SMS-a jest darmowe lub równe cenie standardowej wiadomości SMS.
 4. Usługa Operatora dostępna jest za pośrednictwem Aplikacji Użytkownika niezwłocznie po jej aktywacji.
Art. 5
 1. Po pierwszej aktywacji Usługi Operatora na danym numerze telefonu, Abonent uprawniony jest do 7-dniowego Okresu Testowego.
 2. Po upływie Okresu Testowego, raz w miesiącu Abonent obciążany będzie automatycznie opłatą w wysokości 8 zł netto + podatek VAT wg aktualnej stawki podstawowej (tzn. dla VAT 22% - 9,76 zł, dla VAT 23% - 9,84 zł, dla VAT 24% - 9,92 zł, dla VAT 25% - 10,00 zł).
 3. Opłatę od Abonenta pobiera Operator poprzez obciążenie konta lub rachunku telefonicznego Abonenta.
 4. W przypadku aktywacji Usługi Operatora poprzez wysłanie wiadomości o treści START SALARM, Abonent korzysta z Usługi Operatora na zasadach określonych w „Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 1”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu UO.
 5. W przypadku aktywacji Usługi Operatora poprzez wysłanie wiadomości o treści START SPEED, Abonent korzysta z Usługi Operatora na zasadach określonych w „Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 2”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu UO.
 6. Jeżeli w danym miesiącu pobranie opłaty na zasadach określonych w w „Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 1” lub ”Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 2” będzie nieskuteczne, Aplikacja Użytkownika może automatycznie ponawiać próbę pobrania opłaty, korzystając w tym celu z Trybu Awaryjnego. W takim przypadku, jeżeli opłata pobrana zostanie skutecznie w Trybie Awaryjnym, miesięczny okres dostępu, liczony będzie się od dnia nieskutecznej próby pobrania opłaty na zasadach określonych w "Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 1" lub "Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 2".
Art. 6
 1. Usługa Operatora realizowana jest na podstawie umowy zawieranej na czas nieokreślony.
 2. Abonent może w każdym czasie rozwiązać umowę, dokonując w tym celu dezaktywacji Usługi Operatora.
 3. Dezaktywacja Usługi Operatora dokonywana jest poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 60898. Jeżeli Usługa Operatora aktywowana była SMS-em o treści START SALARM, w celu jej dezaktywacji należy wysłać wiadomość o treści STOP SALARM. Jeżeli Usługa aktywowana była SMS-em o treści START SPEED, w celu jej dezaktywacji należy wysłać wiadomość o treści STOP SPEED. Dezaktywacji Usługi Operatora można również dokonać korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Aplikacji Użytkownika.
 4. Dezaktywacja Usługi Operatora jest bezpłatna. Z dezaktywacją może wiązać się koszt usługi telekomunikacyjnej polegającej na wysłaniu SMS-a dezaktywującego. W zależności od Operatora oraz aktualnego cennika usług Operatora – wysłanie SMS-a jest darmowe lub równe cenie standardowej wiadomości SMS.
 5. Usługa Operatora może być aktywowana lub dezaktywowana wyłącznie z numeru telefonu GSM Abonenta zamawiającego lub rezygnującego z Usługi Operatora. W terminie 14 dni od aktywacji Usługi Operatora, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w sposób analogiczny jak w przypadku dezaktywacji Usługi Operatora. Ponadto, odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie wobec Operatora oświadczenia w formie pisemnej korzystajac z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Uprawnienie odstąpienia nie przysługuje Abonentowi, który rozpoczął korzystanie z Usługi Operatora.
Art. 7
 1. Regulamin UO zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część
  1. Załącznik nr 1: "Regulamin SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 1";
  2. Załącznik nr 2: "Regulamin SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 2";
  3. Załącznik nr 3: "Regulamin opłaty awaryjnej SpeedAlarm".
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu UO a postanowieniami "Regulaminu usługi SpeedAlarm", postanowienia Regulaminu UO są rozstrzygające.
 3. Odnośniki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu UO, w tym załączników, mają na celu jedynie ułatwienie poruszania się po stronach internetowych Spółki.