Regulamin opłaty awaryjnej SpeedAlarm

Regulamin opłaty awaryjnej SpeedAlarm

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe zasady korzystania z Usługi Operatora umożliwiającej odpłatny, pełny, całodobowy dostęp do Usługi, w tym dostęp do wszystkich Informacji Drogowych.
  2. Aktywacja Usługi Operatora następuje poprzez automatyczne przesłanie przez Aplikację, w imieniu Abonenta wiadomości SMS o treści SALARM na numer 78464. Każdorazowe przesłanie wiadomości SMS wiąże się z naliczeniem przez Operatora opłaty w wysokości 8 zł netto + podatek VAT wg aktualnej stawki podstawowej (tzn. dla VAT 22% - 9,76 zł, dla VAT 23% - 9,84 zł, dla VAT 24% - 9,92 zł, dla VAT 25% - 10,00 zł).
  3. Aktywacja Usługi Operatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie następuje wyłącznie w przypadku zastosowania Trybu Awaryjnego z powodu nieskutecznego pobrania opłaty na warunkach określonych w "Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 1" lub "Regulaminie SpeedAlarm 8 zł netto miesięcznie 2".
  4. Dokonując aktywacji Usługi Operatora Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu usługi SpeedAlarm oraz Regulaminu korzystania z Usługi Operatora.
  5. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pojęcia stosowane w Regulaminie, należy rozumieć tak, jak zdefiniowane lub stosowane są w "Regulaminie usługi SpeedAlarm" lub "Regulaminie korzystania z Usługi Operatora".
  6. W ramach Usługi Operatora Abonent otrzymuje miesięczny pełny, całodobowy dostęp do Usługi, w tym do wszystkich Informacji Drogowych.
  7. Warunkiem skorzystania z Usługi Operatora jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS, o której mowa w ust. 2, oraz w przypadku Abonentów korzystających z kart typu "prepaid", posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
  8. Aby złożyć reklamację dotyczącą Usługi lub zasięgnąć dodatkowych informacji, należy się kontaktować za pośrednictwem adresu email bok@speedalarm.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej http://www.speedalarm.pl/pomoc
  9. Informacji ogólnych na temat działania Usługi Operatora o numerze 78464 można zasięgnąć również pod numerem infolinii +48 22 312 18 52, przy czym szczegółowe informacje o Usłudze można uzyskać wyłącznie w sposób określony w pkt. 8 powyżej.