Regulamin SpeedAlarm za 8 zł netto miesięcznie 1

Regulamin SpeedAlarm za 8 zł netto miesięcznie 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe zasady korzystania z Usługi Operatora umożliwiającej odpłatny, pełny, całodobowy dostęp do Usługi, w tym dostęp do wszystkich Informacji Drogowych.
 2. Aktywacja Usługi Operatora następuje po wysłaniu przez Abonenta wiadomości SMS o treści START SALARM na numer 60898. Aktywacyjną wiadomość SMS można również wysłać korzystając z odpowiedniej funkcji Aplikacji Użytkownika. Wiadomość aktywacyjna w sieciach operatorów Plus, Orange oraz Play jest bezpłatna. W sieci operatora T-Mobile, koszt wysłania wiadomości aktywacyjnej równy jest cenie standardowej wiadomości SMS.
 3. Dokonując aktywacji Usługi Operatora Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu usługi SpeedAlarm oraz Regulaminu korzystania z Usługi Operatora.
 4. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pojęcia stosowane w Regulaminie, należy rozumieć tak, jak zdefiniowane lub stosowane są w "Regulaminie usługi SpeedAlarm" lub „Regulaminie korzystania z Usługi Operatora”.
 5. W ramach Usługi Operatora, raz w miesiącu, Abonent otrzymuje wiadomość SMS MT z informacjami dotyczącymi systemu SpeedAlarm i dostępnych w nim danych lub z innymi informacjami motoryzacyjnymi. Każdorazowe odebranie wiadomości SMS MT wiąże się z naliczeniem przez Operatora opłaty w wysokości 8 zł netto + podatek VAT wg aktualnej stawki podstawowej (tzn. dla VAT 22% - 9,76 zł, dla VAT 23% - 9,84 zł, dla VAT 24% - 9,92 zł, dla VAT 25% - 10,00 zł).
 6. W ramach Usługi Operatora, po każdym odebraniu SMS-a o którym mowa w ust. 5, Abonent otrzymuje miesięczny pełny, całodobowy dostęp do Usługi, w tym do wszystkich Informacji Drogowych.
 7. Usługa Operatora jest aktywowana na czas nieokreślony i pozostaje aktywna do czasu jej dezaktywacji przez Abonenta.
 8. Abonent może dokonać w każdym czasie dezaktywacji Usługi Operatora. Po dezaktywacji Usługi konto Abonenta nie będzie obciążane opłatami. Dezaktywacja Usługi Operatora dokonywana jest poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 60898 o treści STOP SALARM. Dezaktywacji Usługi Operatora można również dokonać korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Aplikacji Użytkownika.
 9. Dezaktywacja Usługi Operatora jest bezpłatna. Z dezaktywacją może wiązać się koszt usługi telekomunikacyjnej polegającej na wysłaniu SMS-a dezaktywującego. W zależności od Operatora oraz aktualnego cennika usług Operatora - wysłanie SMS-a jest darmowe lub równe cenie standardowej wiadomości SMS.
 10. Usługa Operatora może być aktywowana lub dezaktywowana wyłącznie z numeru telefonu GSM Abonenta zamawiającego lub rezygnującego z Usługi Operatora. W terminie 14 dni od aktywacji Usługi Operatora, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w sposób analogiczny jak w przypadku dezaktywacji Usługi Operatora. Ponadto, odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie wobec Spółki oświadczenia w formie pisemnej korzystajac z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Uprawnienie odstąpienia nie przysługuje Abonentowi, który rozpoczął korzystanie z Usługi Operatora.
 11. Warunkiem skorzystania z Usługi Operatora jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT, o którym mowa w ust. 5, oraz w przypadku Abonentów korzystających z kart typu "prepaid", posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
 12. Aby złożyć reklamację dotyczącą Usługi lub zasięgnąć dodatkowych informacji, należy się kontaktować za pośrednictwem adresu email bok@speedalarm.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej http://www.speedalarm.pl/pomoc
 13. Informacji ogólnych na temat działania Usługi Operatora o numerze 60898 można zasięgnąć również pod numerem infolinii +48 22 312 18 52, przy czym szczegółowe informacje o Usłudze można uzyskać wyłącznie w sposób określony w pkt. 12 powyżej.