Regulamin usługi SpeedAlarm

Regulamin usługi SpeedAlarm

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

Art. 1
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Binartech sp. z o. o. z siedzibą w Opolu usługi SpeedAlarm.
Art. 2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Aplikacja Użytkownika – oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym Użytkownika;
 2. Dostęp Ograniczony – ograniczony, bezpłatny dostęp do Usługi zapewniany każdemu Użytkownikowi zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 6 Regulaminu;
 3. Dostęp Premium - odpłatny dostęp do Usługi w pełnym zakresie w określonym czasie, na zasadach określonych w Rozdziale 7 niniejszego Regulaminu;
 4. Informacje Drogowe - informacje o sytuacjach, wydarzeniach lub zagrożeniach drogowych dostarczane Użytkownikom z wykorzystaniem telefonii komórkowej;
 5. Konto Użytkownika - zbiór danych dotyczących Użytkownika pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację i umożliwiający mu dostęp do Serwisu;
 6. Operator - podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika na podstawie odrębnej umowy, bądź umów;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi SpeedAlarm;
 8. Serwis - zespół środków technicznych dostarczanych przez Spółkę w celu umożliwienia korzystania z Usługi;
 9. Spółka - spółka Binartech sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Kowalska 1, 45-588 Opole, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419903, o numerze NIP: 991-036-24-14 oraz numerze REGON: 160081900;
 10. Strona Internetowa - strona Spółki, dostępna pod adresem http://www.speedalarm.pl;
 11. Usługa – usługa SpeedAlarm świadczona przez Spółkę na podstawie Regulaminu.
 12. Usługa Operatora - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika, obejmująca dodatkowe świadczenie w rozumieniu art. 64 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 171, poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami);
 13. Użytkownik - osoba, która zawarła umowę o świadczenie Usługi ze Spółką.

Rozdział 2
Opis Usługi

Art. 3
Usługa SpeedAlarm jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 wraz z późniejszymi zmianami).
Art. 4
 1. Usługa SpeedAlarm polega na dostarczaniu Użytkownikom Informacji Drogowych, pochodzących ze zgłoszeń Użytkowników lub źródeł własnych Spółki.
 2. Z zastrzeżeniem art. 30 Regulaminu, każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usługi w ramach Dostępu Ograniczonego.
 3. Na zasadach określonych w art. 31 Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi w ramach Dostępu Premium.

Rozdział 3
Środki i wymagania techniczne

Art. 5
Dostęp do Usługi realizowany jest przy pomocy Serwisu złożonego z:
 1. Aplikacji Użytkownika;
 2. serwerów, z którymi łączy się Aplikacja Użytkownika, w celu wymiany Informacji Drogowych;
 3. Strony Internetowej.
Art. 6
W celu prawidłowego korzystania z Usługi Użytkownik powinien zapewnić spełnienie następujących wymogów technicznych:
 1. Użytkownik powinien posiadać model telefonu, na którym poprawnie pracuje jedna z dostępnych Aplikacji Użytkownika. Aktualna lista platform oraz modeli telefonów, na które przygotowane zostały Aplikacje Użytkownika dostępna jest za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Aplikacja Użytkownika wymaga dostępu do publicznej sieci Internet. Za przesłane i pobrane dane Operator może naliczyć opłatę, której wysokość nie jest zależna od Spółki i którą ponosi Użytkownik. W interesie Użytkownika jest zasięgnięcie informacji na temat kosztów i zasad naliczania opłat za transmisję danych u swojego Operatora.
 3. Telefon komórkowy, na którym pracuje Aplikacja Użytkownika powinien mieć wbudowany lub podłączony zewnętrznie odbiornik GPS.
Art. 7
Ze względu na to, że:
 1. istnieje duża różnorodność modeli telefonów opartych o tę samą platformę (rodzaj oprogramowania systemowego telefonu);
 2. w ramach tego samego modelu telefonu, istnieje duża różnorodność wersji oprogramowania systemowego, dostarczanego zarówno przez producentów telefonów, jak i modyfikowanego przez operatorów;
 3. w danej wersji oprogramowania systemowego, na którym pracuje telefon komórkowy Użytkownika, mogą znajdować się błędy i niezgodności z dokumentacją, wpływające na funkcjonowanie zainstalowanych aplikacji, w tym Aplikacji Użytkownika;
 4. Spółka nie posiada wpływu na wersję oprogramowania systemowego zainstalowanego na telefonie Użytkownika, funkcjonowanie tego oprogramowania oraz zawarte w nim błędy i niezgodności z dokumentacją, jak również nie posiada możliwości ich modyfikacji;
po stronie Użytkownika leży sprawdzenie, czy na posiadanym przez niego telefonie komórkowym Aplikacja Użytkownika pracuje poprawnie i czy funkcjonowanie Serwisów, jak i Usługi spełnia jego oczekiwania. W tym celu Spółka zapewnia Użytkownikowi możliwość przetestowania wszystkich funkcji Serwisów i pełnego zakresu Usługi za darmo, zanim wniesie jakiekolwiek opłaty.
Art. 8
Aplikacja Użytkownika udostępnia Użytkownikowi w szczególności następujące funkcje:
 1. łączenie się z serwerami;
 2. otrzymywanie z serwerów Informacji Drogowych z okolicy, w której znajduje się Użytkownik;
 3. otrzymywanie informacji o bezpośrednim zbliżaniu się do zagrożenia lub innego miejsca na drodze przy pomocy sygnału dźwiękowego;
 4. dostarczanie Użytkownikowi Informacji Drogowych z okolicy, w której się znajduje;
 5. wprowadzanie nowych Informacji Drogowych do Serwisu przez Użytkownika.
Art. 9
Aplikacja Użytkownika może automatycznie pobierać z serwerów Spółki aktualizacje i instalować je w telefonie komórkowym Użytkownika. Aktualizacje te mają na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwijanie Serwisu i mogą mieć formę programów poprawiających zidentyfikowane błędy, ulepszonych funkcji, nowych modułów oprogramowania lub nowych wersji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji i zezwala Spółce na ich dostarczanie w ramach korzystania z Serwisu.
Art. 10
Aplikacja Użytkownika może mieć domyślnie formę oprogramowania pracującego na telefonie komórkowym Użytkownika w sposób ciągły, w tle. Taka aplikacja, samoczynnie, bez udziału Użytkownika, wykonuje między innymi następujące operacje:
 1. monitoruje, czy Użytkownik jedzie samochodem - analizując charakterystykę tła dźwiękowego, w jakim znajduje się telefon Użytkownika oraz odczyty z innych czujników, w które wyposażony jest telefon;
 2. przełącza się z trybu wykrywania jazdy w tryb jazdy;
 3. łączy się przez dostępne połączenie internetowe z serwerami, w celu pobrania aktualnych Informacji Drogowych z okolicy, w której znajduje się Użytkownik;
 4. odczytuje lokalizację Użytkownika przy pomocy dostępnych metod pozycjonowania – w celu określenia okolicy, z której pobrane zostaną Informacje Drogowe.
Użytkownik wyraża zgodę na funkcjonowanie Aplikacji Użytkownika w wyżej opisany sposób oraz przyjmuje do wiadomości, że może ono mieć wpływ na zużycie energii baterii telefonu oraz koszty transmisji danych. Zarejestrowane sygnały nie są nigdzie wysyłane ani trwale zapisywane oraz zostają usunięte z pamięci tymczasowej niezwłocznie po dokonaniu koniecznych obliczeń i analiz. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć opisane wyżej funkcje pracy w tle, korzystając z odpowiedniej opcji w ustawieniach dostępnych w menu Aplikacji Użytkownika.

Rozdział 4
Aktywacja i deaktywacja Usługi

Art. 11
W celu uzyskania dostępu do Usługi, Użytkownik powinien aktywować Usługę na określonym numerze telefonu komórkowego. Aktywacja skutkuje założeniem Konta Użytkownika, które jest niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji w Serwisie oraz zapewnienia dostępu do Serwisu oraz Usługi.
Art. 12
Aktywacja Usługi jest potwierdzeniem zawarcia pomiędzy Spółką a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.
Art. 13
W wyniku aktywacji Spółka pozyskuje następujące dane dotyczące Użytkownika:
 1. numer telefonu komórkowego, na którym pracuje Aplikacja Użytkownika i który jednoznacznie identyfikuje Użytkownika w Serwisach;
 2. producent i model telefonu komórkowego Użytkownika;
 3. data i czas aktywacji;
 4. lokalizacja geograficzna Użytkownika z dokładnością ograniczoną do miejscowości;
 5. informacje techniczne, związane ze sposobem działania Usługi i Serwisów dotyczące m.in. sposobu aktywacji, stanu procesu aktywacji, statusu Konta Użytkownika, dane logowania i inne o podobnym charakterze.
Art. 14
Informacje pozyskiwane w trakcie aktywacji pozyskiwane są wyłącznie w celu pełnego, prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Usługi i Serwisów.
Art. 15
Użytkownik zobowiązuje się dostarczać wyłącznie rzetelne i prawdziwe informacje zarówno przy aktywacji jak i w trakcie późniejszego korzystania z Serwisów.
Art. 16
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że podanie nieprawdziwych informacji lub odmowa podania wymaganych informacji wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Usługi.
Art. 17
Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące swojego Konta Użytkownika oraz zmienić jego dane, kontaktując się w tym celu z działem obsługi klienta Spółki za pośrednictwem udostępnionych adresów poczty elektronicznej lub korzystając odpowiedniej funkcji Serwisu, jeżeli taka jest dostępna.
Art. 18
Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do rezygnacji z Usługi poprzez wypowiedzenie umowy zawartej ze Spółką oraz usunięcie Konta Użytkownika. Rezygnacji z Usługi dokonać można kontaktując się w tym celu z działem obsługi klienta Spółki za pośrednictwem udostępnionych adresów poczty elektronicznej lub usuwając Konto Użytkownika, korzystając z odpowiedniej funkcji Serwisu, jeżeli taka jest dostępna.
Art. 19
Nie stanowią rezygnacji z Usługi oraz rozwiązania umowy następujące działania podejmowane przez Użytkownika:
 1. wyłączenie, usunięcie lub jakakolwiek blokada, dezaktywacja lub wstrzymanie działania Serwisów;
 2. rezygnacja z Usług Operatora;
 3. rezygnacja z Dostępu Premium.
Art. 20
W przypadku zaprzestania przez Spółkę prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu Usługi lub udostępnianiu wszystkich lub części Serwisów, Spółka może rozwiązać umowę z Użytkownikiem za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, zwracając jednocześnie część wniesionej opłaty, proporcjonalną do niewykorzystanego okresu lub zakresu Usługi.
Art. 21
 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może w celu odstąpienia skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi, w przypadku świadczenia Usługi rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych opłat w terminie do 14 dni od wpłynięcia do Spółki oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji lub za zgodą Użytkownika przelewem na wskazane konto bankowe. Wszelkie koszty związane ze zwrotem ponosi Spółka.

Rozdział 5
Korzystanie z Usługi i Serwisu przez Użytkownika

Art. 22
 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na udostępnione przez Użytkownika adresy elektroniczne (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 wraz z późniejszymi zmianami), w tym na udostępniony numer telefonu komórkowego, stanowiący identyfikator Konta Użytkownika, oraz adres e-mail. Określona wyżej zgoda stanowi świadczenie Użytkownika na rzecz Spółki w zamian za świadczenie Spółki na rzecz Użytkownika, polegające na możliwości bezpłatnego Dostępu Ograniczonego.
 2. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie, jednostronnie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w ust. 1, kontaktując się z działem obsługi klienta Spółki za pośrednictwem udostępnionych adresów elektronicznych lub listownie na adres Spółki. Odwołanie zgody nie powoduje zmiany zakresu świadczenia Dostępu Ograniczonego przez Spółkę na rzecz Użytkownika.
Art. 23
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi i Serwisu jedynie w celach dozwolonych zgodnie z Regulaminem, jak również prawem właściwym, przepisami i ogólnie przyjętą praktyką oraz wytycznymi.
 2. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 24
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie za pośrednictwem Serwisu udostępnionego przez Spółkę.
Art. 25
Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które zakłócałyby funkcjonowanie Usługi lub Serwisu.
Art. 26
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zwielokrotniał, powielał, kopiował, sprzedawał, wprowadzał do obrotu ani odsprzedawał Usługi oraz Serwisu w jakimkolwiek celu.
Art. 27
Użytkownik powinien zapewnić zachowanie poufności haseł i wszelkich innych danych uwierzytelniania, związanych z kontami Użytkownika i używanymi do uzyskania dostępu do Serwisów. W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Spółki za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika.
Art. 28
Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Spółkę o wiadomych mu przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub Konta Użytkownika.
Art. 29
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu oraz za następstwa (w szczególności straty i szkody poniesione przez Spółkę) takiego naruszenia.

Rozdział 6
Dostęp Ograniczony

Art. 30
 1. W ramach Dostępu Ograniczonego Użytkownik otrzymuje w każdej kolejnej dobie jedną godzinę pełnego dostępu do Usługi, w tym do wszystkich Informacji Drogowych.
 2. Od czasu Ograniczonego Dostępu przydzielonego na daną dobę odliczane są wyłącznie okresy faktycznego zalogowania Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może więc wykorzystać swój czas jednorazowo lub korzystając z Serwisów wielokrotnie w ciągu doby.
 3. Czas dostępu niewykorzystany w przeciągu jednej doby nie przechodzi na kolejne dni.
 4. Z ważnych przyczyn Spółka może zmienić zakres i zasady Ograniczonego Dostępu. O zmianie Użytkownicy poinformowani zostaną w wyraźny sposób za pośrednictwem Serwisu.

Rozdział 7
Dostęp Premium

Art. 31
 1. Pod warunkiem spełnienia dodatkowego świadczenia Użytkownik może uzyskać Dostęp Premium.
 2. Zakres i istotne właściwości Dostępu Premium oraz dodatkowe świadczenie Użytkownika określa szczegółowo odrębny regulamin – „Warunki Dostępu Premium”.
 3. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Dostępu Premium, umowa pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, wynikająca z Regulaminu pozostaje w mocy, a Użytkownik może nadal korzystać z Dostępu Ograniczonego.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami „Warunków Dostępu Premium” oraz Regulaminu, „Warunki Dostępu Premium” mają charakter rozstrzygający.
Art. 32
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Spółka może wprowadzić lub zmienić opłaty za korzystanie z Usługi oraz Serwisu, informując o tym w wyraźny sposób Użytkowników, których zmiany te dotyczą, oraz dając im możliwość odstąpienia od umowy.

Rozdział 8
Reklamy

Art. 33
W Serwisie mogą być wyświetlane reklamy i oferty promocyjne.
Art. 34
Sposób, tryb i liczba reklam zamieszczanych przez Spółkę w Serwisach może ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania o tym Użytkownika.

Rozdział 9
Wyłączenie odpowiedzialności

Art. 35
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa i Serwis zapewniają dostęp tylko do tych Informacji Drogowych, które Spółka aktualnie posiada ze swoich źródeł. W szczególności Spółka nie zapewnia, że posiada wszystkie Informacje Drogowe danego rodzaju ani, że Użytkownik otrzyma Informację Drogową, której oczekuje.
Art. 36
Dostęp do Serwisu i Usługi zależy od czynników zewnętrznych, między innymi od spełnienia przez Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych w Rozdziale 3 Regulaminu. Spółka nie odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi lub niedostępność Usługi spowodowane czynnikami niezależnymi od Spółki lub podmiotów, z którymi Spółka współpracuje przy świadczeniu Usługi. W szczególności Spółka nie odpowiada za nieprawidłowości związane z problemami z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej nie należącej do Spółki i nie będącej pod kontrolą Spółki m.in. publicznej sieci telekomunikacyjnej, łącza Internetowego udostępnionego przez Operatora Użytkownikowi oraz telefonu komórkowego Użytkownika.
Art. 37
Usługa oraz Serwis udostępnianie przez Spółkę przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystywanie Usługi lub Serwisu w ramach działalności gospodarczej, w szczególności w sposób niosący ze sobą ryzyko strat związanych z ich nieprawidłowym działaniem, wiąże się z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności Spółki wobec Użytkownika, wykraczającej ponad odpowiedzialność wobec osoby fizycznej, korzystającej z Usługi i Serwisu zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 10
Procedura reklamacyjna

Art. 38
 1. Spółka odpowiada za poprawne funkcjonowanie Usługi, w zakresie określonym w Regulaminie oraz poprawne funkcjonowanie tych funkcji Serwisu, które wymienione zostały w art. 8, a które bezpośrednio związane są z treścią Usługi.
 2. Wszystkie inne funkcje i cechy Serwisu niż te, o których mowa w ust. 1, nie stanowią części świadczonej Usługi i są bezpłatnymi dodatkowymi usługami, które mogą, ale nie muszą funkcjonować poprawnie na danym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Forma i cechy Serwisu, w szczególności wygląd i sposób obsługi, uzależnione są m.in. od możliwości i budowy telefonu komórkowego i mogą ulegać zmianom.
Art. 39
Każdy Użytkownik, który zauważy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Usługi może je zgłosić za pośrednictwem udostępnionych przez Spółkę adresów poczty elektronicznej, Aplikacji Użytkownika lub listownie na adres Spółki.
Art. 40
Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.
Art. 41
Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnym miejscu, za pośrednictwem udostępnionych przez Spółkę adresów poczty elektronicznej, Aplikacji Użytkownika lub pisemnie na adres Spółki.
Art. 42
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 1. numer telefonu komórkowego Użytkownika, pozwalający zidentyfikować jego Konto Użytkownika;
 2. opis i okres występowania zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi;
 3. w przypadku nieprawidłowości, których występowania Spółka nie jest w stanie potwierdzić ze swojej strony - dokumentację potwierdzającą wystąpienie nieprawidłowości, w szczególności zdjęcie, film, dane z telefonu komórkowego.
Art. 43
W przypadku uznania reklamacji, Spółka może zastosować następujące sposoby rekompensaty za nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi:
 1. zwrot części opłaty wniesionej przez Użytkownika w celu uzyskania Dostępu Premium, w wysokości proporcjonalnej do czasu niedostępności lub nieprawidłowości w działaniu Usługi;
 2. wydłużenie okresu aktywności Dostępu Premium o czas niedostępności lub nieprawidłowości w działaniu Usługi;
 3. w przypadku, gdy czas usunięcia zgłoszonych przez Użytkownika nieprawidłowości przekracza 30 dni – prawo Użytkownika do odstąpienia od Umowy oraz do uzyskania zwrotu części wniesionej przez Użytkownika opłaty, proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu wykupionego dostępu, liczonego od chwili wystąpienia nieprawidłowości.
Art. 44
Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych, od dnia wpłynięcia kompletnego zgłoszenia reklamacji.
Art. 45
Jeżeli to możliwe, zwrot opłaty lub części opłaty w związku z uznaną reklamacją następuje za pośrednictwem tej samej metody płatności, którą użytkownik wnosił opłatę. W przeciwnym wypadku, zwrot następuje przelewem bankowym na konto podane przez Użytkownika.

Rozdział 11
Prawa majątkowe

Art. 46
Spółka lub licencjodawcy Spółki są właścicielami wszelkich praw i tytułów do Serwisu, w tym praw własności intelektualnej związanych z Serwisami niezależnie od tego, czy prawa te zostały zarejestrowane.
Art. 47
Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych wyróżników Spółki w celach innych niż dozwolone przez Spółkę.

Rozdział 12
Licencja

Art. 48
Spółka udziela Użytkownikowi osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi przez Spółkę (zwanego dalej "Oprogramowaniem"). Licencja udzielana jest wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania, w sposób określony w Regulaminie, z Serwisu i Usług udostępnianych przez Spółkę.
Art. 49
Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania, tworzenia utworów zależnych, stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania, jak również odkrywania w inny sposób kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.
Art. 50
Użytkownik nie może przenieść przysługujących mu praw do korzystania z Oprogramowania, udzielić na nie sublicencji ani dokonać innego rodzaju zbycia jakiejkolwiek części przysługujących mu praw do korzystania z Oprogramowania.

Rozdział 13
Zmiany Regulaminu

Art. 51
W związku z wprowadzeniem istotnych zmian w Usłudze lub Serwisie, wprowadzeniem nowej wersji Usługi lub Serwisu, koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub wymogów formalnych, Spółka może wprowadzać zmiany do Regulaminu oraz załączników. Spółka udostępni nowe wersje dokumentów w tych częściach Serwisu, w których występowały one przed zmianą lub w tych częściach Serwisu, których dotyczą poszczególne dokumenty.
Art. 52
Spółka zobowiązuje się poinformować Użytkownika o zmianie i nowej treści poszczególnych dokumentów za pośrednictwem przynajmniej jednej z metod:
 1. podanego przez Użytkownika w procesie rejestracji lub w trakcie korzystania z Serwisów adresu poczty elektronicznej;
 2. wewnętrznego systemu komunikacji z Użytkownikami, jeżeli taki jest dostępny w Serwisie;
 3. umieszczeniu informacji o zmianach w samym Serwisie, w wyraźny sposób, na okres nie krótszy niż miesiąc.
Art. 53
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usługi po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na postanowienia w nowym brzmieniu.

Rozdział 14
Wyłączenie odpowiedzialności

Art. 54
Użytkownik może kontaktować się ze Spółką w sprawach związanych z Usługą i Serwisem z wykorzystaniem:
 1. adresu poczty elektronicznej: bok@speedalarm.pl;
 2. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.speedalarm.pl/pomoc
Art. 55
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której warunki określa Regulamin, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
Art. 56
Treść umów zawieranych drogą elektroniczną z Użytkownikiem Spółka utrwala i zabezpiecza w formie elektronicznej oraz papierowej, ze wskazaniem daty, od której obowiązuje dana treść. Dostęp do ww. dokumentów jest zabezpieczony oraz ograniczony wyłącznie dla upoważnionych pracowników Spółki. Treść umów wiążących Użytkownika udostępniana jest Użytkownikowi w formie elektronicznej w ramach Serwisów, z których korzysta.
Art. 57
Jeżeli do zawarcia umowy konieczne jest wprowadzanie danych przez Użytkownika, błędy w danych są wykrywane i korygowane przy zastosowaniu przynajmniej jednej z następujących metod i środków technicznych:
 1. konieczność podwójnego wprowadzenia tych samych danych, weryfikacja ich zgodności i konieczność korekty w przypadku wykrycia niezgodności;
 2. wyświetlenie Użytkownikowi wprowadzonych przez niego danych z możliwością ich akceptacji lub powrotu do ponownej edycji.
Art. 58
Korzystanie z niektórych cech i funkcji Usługi lub Serwisu w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych może się wiązać ze szczególnym zagrożeniem oraz może być zabronione przez obowiązujące prawo.
Art. 59
Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia „Polityki Prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Art. 60
Zaakceptować Regulamin i korzystać z Serwisu oraz Usługi może wyłącznie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Art. 61
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że aktywacja Usługi, korzystanie z Usługi lub korzystanie z Serwisu są jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu oraz zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
Art. 62
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Art. 63
Odnośniki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, mają na celu jedynie ułatwienie poruszania się po stronach internetowych Spółki.